Algemene voorwaarden

1 Definities

Schooljaar:
De muzieklessen starten vanaf medio september 2021 eindigen medio juni 2022. De jaarcursus is een cursus van 36 wekelijkse individuele muzieklessen. De 10 rittenkaart is een cursus van 10 wekelijkse individuele lessen. De knipkaart is een cursus van 10 individuele muzieklessen welke op afspraak worden ingepland. Let op bij een 10 rittenkaart en jaarcursus is afmelden niet kosteloos.

2 Cursussen

2.1 Inschrijving

Aanmelding vindt digitaal plaats via het inschrijfformulier op de website. Na ontvangst word zo spoedig mogelijk contact opgenomen.

2.2 Plaatsing

Ingeschreven cursisten ontvangen desgewenst een proefles, welke 18 euro is. Plaatsing geschiedt na een overeen gekomen lesdag en -tijd. Plaatsing is bij voorkeur aan de start van het schooljaar, maar kan gedurende het hele schooljaar. Inschrijvingen tot 1 oktober betalen het jaarbedrag, daarna betaalt men naar rato. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een groepscursus heeft Music Fun het recht de cursus geen doorgang te laten vinden.

2.3 Beëindiging van de cursus

Een jaarcursus eindigt automatisch aan het einde van het schooljaar. Wil je eerder stoppen, dan geld er een opzegtermijn van twee maanden. Er kan enkel aanspraak gemaakt worden op restitutie van een deel van het lesgeld in geval van één of meer van onderstaande uitzonderingen:

  • verhuizing uit de regio;
  • ziekte of ongeval van de cursist, waardoor de cursist om medische redenen langer dan twee maanden niet in staat is de cursus te volgen, na overlegging van een medische verklaring;
  • indien een cursist een schriftelijk advies van Music Fun opvolgt om de cursus of de lessen te beëindigen;
  • indien Music Fun gedurende het cursusjaar wijzigingen aanbrengt in leslocatie of lestijden en van de cursist in redelijkheid en billijkheid niet verwacht kan worden dat zij/hij op deze wijzigingen ingaat.

Na goedkeuring van een schriftelijk verzoek van de cursist of diens ouder/verzorger, restitueert Music Fun lesgeld naar rato, na afloop van het lopende schooljaar.

De 10 rittenkaart eindigt automatisch na de tiende les. Bij tijdelijke aanvraag van een nieuwe 10 rittenkaart, kan continuering bewerkstelligd worden.

De knipkaart geeft je recht op 10 lessen en is onbeperkt geldig. De datum en tijd van een les wordt in overleg met de docent gepland. Een geplande les kan, minimaal 24 uur van te voren, in overleg met de docent, worden terug geboekt. Beëindiging van de knipkaart geschied als de 10 lessen zijn gebruikt.

Music Fun behoudt zich het recht voor een cursist, met opgave van redenen, de toegang tot een cursus te weigeren, of te ontzeggen.

3 Financieel

3.1 Lesgelden

De lesgeldtarieven worden per schooljaar vastgesteld en op de website geplaatst. Bij wijziging worden tijdig alle lesgeldplichtigen geïnformeerd.

3.2 Lesgeldbetaling

De betaling van een cursus geschied per factuur, welke per email wordt verzonden. Betaling geschied in één termijn. Optioneel bij een jaarcursus is betaling in twee termijnen (toeslag € 9,50) of vier termijnen (toeslag € 19,-). Betaling in termijnen is alleen van toepassing op een jaarcursus. Personen jonger dan 21 jaar zijn vrijgesteld van btw. Peildatum 1 september 2017. Bij niet tijdige factuur betaling, stuurt Music Fun tot twee maal een herinnering per email. Indien Music Fun de vordering uit handen moet geven aan een incassobureau zijn alle hieraan verbonden kosten voor rekening van de lesgeldplichtige.

3.3 Vermindering van lesgeld

In geval van een cursus die meer dan 10 lessen beslaat, indien wegens ziekte van de docent of anderszins meer dan twee lessen in een schooljaar niet zijn verzorgd door Music Fun, wordt na afloop van het schooljaar restitutie verleend over het aantal uitgevallen lessen verminderd met twee. In het geval dat de les niet gedurende wekelijks of niet gedurende het gehele schooljaar plaatsvindt, wordt het aantal lessen voor de restitutie naar rato aangepast. Indien de cursist wegens ziekte of anderszins meer dan vier achtereenvolgende lessen niet kan volgen, kan op schriftelijk verzoek vermindering van lesgeld worden aangevraagd over het aantal gemiste lessen verminderd met vier.

Music Fun behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma, inhoud van de cursus, prijzen, alsmede in het docententeam aan te brengen. Een dergelijke wijziging geeft de cursist geen recht op restitutie van (een deel van) het lesgeld.

4 Vakanties en vrije dagen

De vakantieregeling is gebaseerd op de adviesdata voor het basisonderwijs zoals die jaarlijks voor de start van het schooljaar worden afgegeven door het ministerie. Deze data en andere bijzondere activiteiten worden voor aanvang van het schooljaar vermeld in het vakantierooster op de website. Docenten kunnen in overleg met de cursist en Music Fun in bepaalde omstandigheden afwijken van deze adviesdata.

5 Overige

5.1 Aansprakelijkheid

Music Fun aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist.

5.2 Promotie

Tijdens uitvoeringen en optredens kunnen foto´s en filmpjes worden gemaakt, welke kunnen worden gebruikt als promotie materiaal. Bij inschrijving ga je hiermee akkoord. Wil je voorkomen dat bepaalde media gepubliceerd wordt, kun je dit bij inshrijving aangeven en zal Music Fun op je verzoek ingaan.

5.3 Algemeen

In zaken waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist Music Fun.

5.4 Versie

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 2-9-2022.